Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Γενικά/Ορισμοί

Αποδοχή Όρων Χρήσης Υπηρεσιών (αφορά όλες τις υπηρεσίες)
Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της firebase
Η πραγματοποίηση παραγγελίας για κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχει η firebase σημαίνει κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω αναφερόμενων όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Εάν κάποιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους παρακαλείται να μην προχωρήσει σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την firebase

Η firebase ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του Πελάτη με τους όρους χρήσης.

Οι παρόντες Όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ της επιχείρισης Καστριτσέας Γιώργος  και των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής «Πελάτης») της ιστοσελίδας https://www.firebase.gr/  και του συστήματος διαχείρισης λογαριασμού https://firebase.gr  και θέτουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του firebase.gr από τον Πελάτη.

H επιχείρηση Καστριτσέας Γιώργος ( εφεξής firebase.gr ) με έδρα την Αθήνα στην διεύθυνση Αγίου Ιωάννου 18 τκ. 15342, μεταπουλάει υπηρεσίες φιλοξενίας,  από την εταιρία Προκοπίου Α. Τουκαρίδης Χ. ΟΕ (εφεξής «IpHost»).
Η iphost διαθέτει ιδιόκτητους servers οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Datacenter της εταιρίας Landa Hellix στο Κορωπί Αττικής. Το συνεργαζόμενο data center διαθέτει πιστοποίηση ISO 27001 και ISO 9001/PCI DSS. Διαθέτει 2Ν redundancy πηγές παροχής/σταθεροποίησης ενέργειας και Ν+1 πηγές ψύξης, πετυχαίνοντας διαθεσιμότητα υπηρεσιών στο 99,999%.

Οι όροι της εταιρείας IpHost έχουν πλήρη ισχύ για τους πελάτες που αγόρασαν υπηρεσίες μέσω της firebase.gr.

H επικοινωνία γίνεται από την firebase με τον πελάτη της firebase.

Η firebase επικοινωνεί με την iphost και αναλόγως ενημερώνει τον πελάτη της firebase.

Η firebase μέσω του firebase.gr WebSite προσφέρει στους Πελάτες της υπηρεσίες φιλοξενίας  Alpha Hosting & Ready made eshops (Shared Web Hosting, Virtual Machine,) με τη μορφή συνδρομών. Ο πελάτης μπορεί να ενοικιάσει (μισθώσει) και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο χώρο  για να ανεβάσει και να αποθηκεύσει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα (και σύμφωνα με τους παρόντες όρους) για την προσωπική ή επαγγελματική του παρουσία στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά, στη συνέχεια, διανέμονται στο διαδίκτυο μέσω των εξυπηρετητών της IpHost. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα «ανεβάζει» στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την firebase & IpHost για να λειτουργήσει.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ορισμένοι εκ των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα την υπηρεσία.

1. Όροι Shared Web Hosting
1.1. Ορισμός
Με τον όρο Shared Web hosting (ή διαμοιραζόμενη φιλοξενία ή κοινόχρηστη φιλοξενία) εννοείται η φιλοξενία δεκάδων ή εκατοντάδων ιστοσελίδων στον ίδιο server. Όλοι οι πόροι του server (CPU, μνήμη RAM, χώρος σκληρού δίσκου, I/O, traffic) καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες του όπως, Web, Mail, FTP, mySQL/mariaDB server, διαμοιράζονται μεταξύ των ιστοσελίδων λειτουργώντας αρμονικά στο ίδιο μηχάνημα.
1.2. Καθορισμός του όρου Unmetered;
Η firebase μέσω της IpHost διαθέτει πακέτα Shared Web Hosting με Unmetered χώρο δίσκου και Unmetered όριο κίνησης δεδομένων (traffic, bandwidth). Unmetered πόροι δεν σημαίνει απεριόριστοι (unlimited) πόροι. Σημαίνει οτι ο πελάτης δεν διαθέτει συγκεκριμένο όριο σε δίσκο ή traffic αλλά υποχρεούται να ακολουθεί τους παρόντες όρους και την πολιτική ορθής χρήσης ώστε να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του server με τη δραστηριότητά του. Ο Πελάτης αποδέχεται οτι θα καταναλώνει traffic και θα διατηρεί αποθηκευμένα δεδομένα που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για να λειτουργεί ομαλά ένα προσωπικό ή εταιρικό website.
– Τα δεδομένα που μπορεί να αποθηκεύει είναι αρχεία και πίνακες βάσης δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του website του (αρχεία δομής και περιεχομένου του website) καθώς και ενεργά e-mails. Τα Unmetered Shared Web Hosting δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση παντός τύπου δεδομένων όπως ανενεργών ή παλαιών αρχείων ή/και e-mails, backup hosting (πχ χειροκίνητο cPanel backup) ή εφαρμογής (πχ akeeba backup) καθώς και αρχεία video ή ήχου για αρχειοθέτηση.
– Το traffic που μπορεί να καταναλώνει δεν ορίζεται από συγκεκριμένο όριο. Ο Πελάτης μπορεί να καταναλώνει όσο traffic απαιτεί η επισκεψιμότητα του website του και η κίνηση ανταλλαγής e-mail της κανονικής του αλληλογραφίας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση traffic από τρίτους παράγοντες όπως robots, κακόβουλων δραστηριοτήτων που προέκυψαν από παραβίαση του website και αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).
Η firebase διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εκάστοτε φιλοξενία που βρίσκονται στους shared hosting servers της για υπερβολική χρήση δίσκου, traffic και λοιπών πόρων (CPU, RAM, κτλ) που αντίκεινται στους παρόντες όρους και να προβαίνει σε ενέργειες απομάκρυνσης ή διαγραφής τυχόν απαγορευμένου περιεχομένου ή σε απενεργοποίηση της αντίστοιχης φιλοξενίας κατά βούληση ή κατ’ απαίτηση αρμόδιας αρχής.
1.3. Περιεχόμενο στο Shared Web Hosting
Ο Πελάτης μπορεί να ανεβάσει, να αποθηκεύσει, να δημοσιεύσει και να εμφανίσει πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο στο Shared Web Hosting που ενεργοποιεί μέσω του firebase WebSite. Το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Πελάτη ή από τους επισκέπτες/χρήστες του website το οποίο φιλοξενεί σε Shared Web Hosting στην IpHost. Ο Πελάτης είναι μοναδικός υπεύθυνος για την ύπαρξη και επεξεργασία κάθε περιεχομένου, συναλλαγής και άλλης δραστηριότητας που πραγματοποιείται μέσω του website του. Με το ανέβασμα περιεχομένου σε Shared Web Hosting της IpHost, ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται οτι:
– Έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα να δημοσιεύσει το εν λόγω περιεχόμενο.
– Οι δημοσιεύσεις και το περιεχόμενο του δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.
– Το περιεχόμενο δεν ασκεί κακόβουλη δραστηριότητα (επιθέσεις, spam κτλ) και δεν αντιβαίνει στους Νόμους.

Η firebase.gr δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο της. Επίσης, δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή σφάλμα ή παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η firebase δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.
Για την ομαλή διεξαγωγή της παροχής των υπηρεσιών Alpha Hosting Shared Web Hosting και Ready made eshops, θα πρέπει το περιεχόμενο των δημοσιευμένων σελίδων να μην είναι αντίθετο με το Νόμο και τα Χρηστά Ήθη καθώς και να μην προκαλεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server. Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε website είναι υπεύθυνος έναντι του Νόμου και για το περιεχόμενο του. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχών ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, δύναται να επιφέρει απενεργοποίηση της φιλοξενίας και διακοπή της συνδρομής χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων τελών.

1.4. Μεταφορά περιεχομένου 
Στις υπηρεσίες Alpha Hosting Shared Web Hosting και Ready made eshops δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο.

1.5.1 Χρήση και Υπερκατανάλωση Πόρων
Ο Πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, Traffic, CPU, RAM, Entry Processes κτλ) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο Shared Web Hosting που έχει επιλέξει. Στην περίπτωση των Unmetered πόρων, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους που διέπουν τον όρο Unmetered. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση (μεγαλύτερο πακέτο Shared Web Hosting, Virtual Machine, Dedicated Server). Σε περίπτωση που η φιλοξενία φτάσει τα μέγιστα όρια CPU, RAM, Entry Processes η λειτουργία του website διακόπτεται αυτόματα από τον αρμόδιο μηχανισμό ασφαλείας (Cloudlinux) που είναι εγκατεστημένος σε κάθε server που φιλοξενεί Shared Web Hosting πακέτα. Η λειτουργία του website επανέρχεται έπειτα από την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων. Η firebase δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για την ανεύρεση λύσης ή της πηγής της υπερκατανάλωσης των πόρων από την φιλοξενία καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του Πελάτη ή/και του διαχειριστή/προγραμματιστή του website. Ωστόσο, η firebase μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

1.5.2. Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου
Η firebase γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του  και να ανεβάσει το περιεχόμενο του website του στο Διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, η firebase ενημερώνει με email τον Πελάτη για τις ρυθμίσεις e-mail προκειμένου ο Πελάτης να μπορεί να αποστείλει και να παραλάβει e-mails μέσω των τοπικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail clients) που χρησιμοποιεί στις προσωπικές συσκευές του (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet κτλ). Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει στην firebase άλλη εργασία επιπρόσθετης παραμετροποίησης στον server, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του website του και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη η firebase να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

1.5.3. Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα (open source web applications)
Η firebase δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης εφαρμογών ανοιχτού κώδικα μέσα από τον πίνακα ελέγχου cPanel όπως παρέχονται μέσω της σουίτας Softaculous και δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη ή εκπαίδευση στην λειτουργία τους. Ωστόσο, η IpHost μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και να βοηθήσει τον Πελάτη στην επίλυση κάποιου προβλήματος ή δυσλειτουργίας που ενδέχεται να προκύψει από πλευράς λειτουργίας αποκλειστικά για wordrpess.

Ο πελάτης οφείλει να εγκαθιστά και να παραμετροποιεί την επιλεγμένη εφαρμογή  wordrpess κατά βούληση καθώς και να μεριμνεί για τις νέες ενημερώσεις στον κώδικα ώστε να την αναβαθμίζει άμεσα στην πιο πρόσφατη έκδοση της.
Σε περίπτωση που η firebase εντοπίσει φιλοξενίες που περιέχουν εφαρμογές wordpress  ή άλλου ανοιχτού κώδικα που δεν έχουν ενημερωθεί ή/και περιέχουν κώδικα με κενά ασφαλείας, επικοινωνεί άμεσα με τον Πελάτη και τον ενημερώνει για τις ενέργειες αναβάθμισης στις οποίες πρέπει να προβεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει οριστεί, η firebase θα προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίησης της φιλοξενίας (suspend) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη και μέχρι ο Πελάτης να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αναβάθμιση και να καλύψει τα κενά ασφαλείας.

1.5.4. Δεν επιτρέπονται
Αναφέρονται ρητά τα είδη των websites και οι χρήσεις της υπηρεσίας Shared Web Hosting που απαγορεύονται. Κάθε απαγορευμένη χρήση που εντοπίζεται θα επιφέρει παρέμβαση από πλευράς της firebase και μέσω της IpHost αν μας ενημερώσει σχετικά ,  με ενέργειες οι οποίες θα καθορίζονται κατά περίπτωση.

i) Websites που παραβιάζουν τους όρους του Unmetered και σημειώνουν υπερκατανάλωση πόρων δεν μπορούν να παραμείνουν σε λύση Shared Web Hosting. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μεταβούν σε μεμονωμένο χώρο φιλοξενίας όπως Virtual Machine ή Dedicated Server, όπου θα μπορούν να αξιοποιήσουν όλους τους παρεχόμενους πόρους για το website τους. Στην περίπτωση αυτή η firebase θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να προτείνει την καταλληλότερη λύση και να βοηθήσει ή/και να αναλάβει την ομαλή μεταφορά στην νέα φιλοξενία. Παράδειγμα websites με υψηλές απαιτήσεις είναι:
Websites με πολύ απαιτητικές web εφαρμογές σε php και mySQL ή με εφαρμογές που έχουν εγκατεστημένα δεκάδες plugins
Ηλεκτρονικά καταστήματα με χιλιάδες προϊόντα
Ειδησεογραφικά websites με χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες
Φιλοξενίες με εκατοντάδες λογαριασμούς e-mail και αυξημένη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
ii) Απαγορεύεται αυστηρά η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) των αρχείων της τρέχουσας ή παλαιότερης έκδοσης του website (πχ mydomain.gr/old ή /oldsite κτλ). Σε περίπτωση που η firebase εντοπίσει backup του συγκεκριμένου είδους επικοινωνεί άμεσα με τον Πελάτη και τον ενημερώνει για τις διαγραφές στις οποίες πρέπει να προβεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει οριστεί, η firebase θα προβαίνει σε πλήρη διαγραφή του backup χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη . Ο χώρος της φιλοξενίας παρέχεται για την εξυπηρέτηση του website και όχι για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας.
iii) H αποστολή κάθε είδους newsletter (μαζική αποστολή προωθητικών/διαφημιστικών email) δεν είναι επιτρεπτή μέσω του Shared Web Hosting. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία καθορίζεται από συγκεκριμένα όρια πλήθους e-mails που μπορούν να αποσταλούν ανά ώρα και σε αυτά οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης. Ουδεμία προσωρινή ή μόνιμη μεμονωμένη αύξηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ωριαία όρια αποστολής e-mail. Για αποστολή newsletters ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί είτε μια εξωτερική υπηρεσία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό.

iv) Σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανεπιθύμητο διαφημιστικό, παραπλανητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο (spam mail), η firebase θα προχωρεί σε άμεση απενεργοποίηση και αλλαγή του κωδικού του λογαριασμού e-mail που έχει ξεκινήσει την αποστολή. Εάν το spam προέρχεται από κακόβουλο κώδικα εντός των αρχείων του website, τότε απενεργοποιείται ολόκληρη η φιλοξενία. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω e-mail από την firebase.

v) Σε περίπτωση που η firebase εντοπίσει ή παραλάβει αναφορά/καταγγελία (abuse report) για κακόβουλη δραστηριότητα από website που φιλοξενείται σε Shared Web Hosting, επικοινωνεί με τον Πελάτη για την άμεση απομάκρυνση του περιεχομένου από το οποίο προκλήθηκε. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που θα έχει οριστεί, η IpHost θα προβαίνει σε επί τόπου διαγραφή του κακόβουλου περιεχομένου της φιλοξενίας χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη.
vi) Κάθε φιλοξενία που εντοπιστεί να συνδέεται σε τρίτο δίκτυο ή σύστημα εκτός δικαιοδοσίας της firebase και IpHost χωρίς την εξουσιοδότηση από τον εξωτερικό φορέα στον οποίο ανήκει το αντίστοιχο δίκτυο ή σύστημα τίθεται υπό εξέταση απενεργοποίησης. Η πρόσβαση σε εξωτερικά δίκτυα ή συστήματα εκτός της άμεσης διαχείρισης του Πελάτη απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του εξωτερικού φορέα και η IpHost δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη αποδεικτικά της εν λόγω συγκατάθεσης.
1.6. Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)
1.6.1. Πρόσβαση στα αυτόματα backups
Τα διαθέσιμα backups της υπηρεσίας Shared Web Hosting δημιουργούνται με αυτόματη διαδικασία ρυθμισμένη μέσω του κεντρικού πίνακα διαχείρισης του εκάστοτε server και βρίσκονται αποθηκευμένα σε εξωτερικό Server της IpHost. Τα συγκεκριμένα backups αποσκοπούν, κατά βάση, στη χρήση τους από την firebase σε περίπτωση συνολικής βλάβης του server οπότε και θα πρέπει οι φιλοξενίες να επανέλθουν σε νέο server μέσω των backups. Για λόγους εξυπηρέτησης του Πελάτη, η firebase προσφέρει πρόσβαση στα αποθηκευμένα για δική της χρήση backups μέσω του πίνακα ελέγχου της εκάστοτε φιλοξενίας ώστε να μπορεί ο Πελάτης να κατεβάσει κάποιο από αυτά στον υπολογιστή του και να το χρησιμοποιήσει κατά βούληση. Ωστόσο, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η εν λόγω πρόσβαση να διακοπεί χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη και χωρίς υποχρέωση από την firebase για επαναφορά πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα backups της firebase αλλά να μεριμνεί για την διατήρηση δικών του αντιγράφων ασφαλείας σε ημερομηνίες που τον εξυπηρετούν. Η IpHost μπορεί να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και τον τρόπο λειτουργίας της αυτόματης διαδικασίας backups κατά βούληση και χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση του Πελάτη της firebase.

1.6.2. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται οτι:
i) Η διατήρηση των backups των δεδομένων της φιλοξενίας του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
ii) Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δεδομένων που διατηρεί στην φιλοξενία του καθώς και να μεριμνεί για την διεξαγωγή backups τα οποία θα διατηρεί αποθηκευμένα σε προσωπική του τοποθεσία και όχι στην φιλοξενία του. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα αυτόματα backups στα οποία έχει πρόσβαση μέσω του πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας του, αλλά όχι να στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτά.
iii) Με τη συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας Shared Web Hosting, δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της firebase, δηλαδή την ανάκτηση του backup των δεδομένων του Πελάτη, εφ’ όσον αυτό είναι διαθέσιμο, και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών από πλευράς φιλοξενίας εμφανιστούν.
Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει backups μέσω του πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας τα οποία μπορεί, στη συνέχεια, να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον προσωπικό του υπολογιστή. Έπειτα από την επιτυχή αποθήκευση, θα πρέπει εντός της τρέχουσας ημέρας να διαγράψει το backup από τη φιλοξενία του.
1.6.3. Περιορισμός Ευθύνης
Η firebase ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης φέρει για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από την αδυναμία παροχής αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του Πελάτη.
1.6.4. Περιπτώσεις επαναφοράς
i) Επαναφορά λόγω απώλειας ή παραβίασης περιεχομένου.
Στις περιπτώσεις απώλειας περιεχομένου λόγω σφάλματος του Πελάτη ή παραβίασης και αλλοίωσης περιεχομένου από τρίτους, η firebase μπορεί να επαναφέρει δεδομένα της φιλοξενίας, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, από τα διαθέσιμα για δική της χρήση backups. Η πρώτη επαναφορά είναι δωρεάν. Κάθε επόμενη επαναφορά της ίδιας φιλοξενίας αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της firtebase και το οποίο προκαταβάλλεται.
ii) Επαναφορά διεγραμμένης φιλοξενίας.
Στην περίπτωση που η φιλοξενία έχει διαγραφεί από τους servers της firebase για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς εφόσον είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο backup. Η επαναφορά διεγραμμένης φιλοξενίας αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της firebase και το οποίο προκαταβάλλεται.

1.7. Οικονομικοί Όροι
1.7.1. Νέα παραγγελία και ανανέωση
Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε online παραγγελία του πακέτου Hosting που επιθυμεί μέσω του firebase WebSite επιλέγοντας κάποιο από τα τυποποιημένα πακέτα που προσφέρει η  firebase.  Ο πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα της νέας παραγγελίας του εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η φιλοξενία τίθεται σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης για 7 ημερολογιακές ημέρες. Εφόσον η παραγγελία δεν εξοφληθεί μετά την πάροδο του επιπρόσθετου χρονικού διαστήματος των 7 ημερολογιακών ημερών, η φιλοξενία διαγράφεται πλήρως από τον server της firebase και IpHost χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας.
Για την ανανέωση ήδη υπάρχουσας και ενεργής υπηρεσίας Hosting, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το ανάλογο κόστος έως την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση εκ μέρους του Πελάτη, η φιλοξενία μπαίνει σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης (suspend) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Σε αυτή την κατάσταση, στη θέση του υπαρχόντος website εμφανίζεται σελίδα της firebase χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται καμιά τροποποίηση στα δεδομένα που υπάρχουν στην φιλοξενία. Κατόπιν της ενέργειας αυτής και εφόσον ο Πελάτης δεν έρθει σε επικοινωνία με την firebase για επανενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, το hosting διαγράφεται πλήρως από τον server της εταιρίας.
Οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημά της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση για την απενεργοποίηση και διαγραφή.

1.7.2. Ενημέρωση Πελάτη
Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τις οικονομικές του εκκρεμότητες και για την ημερομηνία λήξης της κάθε υπηρεσίας του πραγματοποιώντας είσοδο οποιαδήποτε στιγμή στο firebase.gr Account με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Επιπρόσθετα, η firebase ενημερώνει για την ύπαξη οικονομικής εκκρεμότητας σχετικής με  Web Hosting λόγω ενεργοποίησης νέας συνδρομής ή λήξης υπάρχουσας καθώς και για την τακτοποίησή της. Η ενημέρωση πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω:
Μέσω αυτόματων e-mails που αποστέλλονται τακτικά στη διεύθυνση e-mail που είναι δηλωμένη στο firebase.gr Account υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη στο οποίο εντοπίζεται η οικονομική εκκρεμότητα. Τα χρονικά διαστήματα της αυτόματης ενημέρωσης είναι:

Για νέες συνδρομές Shared Web Hosting:
1 ημερολογιακή ημέρα μετά την ημέρα παραγγελίας
3 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραγγελίας

Για λήξεις συνδρομών Shared Web Hosting:
30 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
15 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
7 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
3 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
1 ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης
7 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τα δεδομένα του λογαριασμού του ώστε να είναι έγκυρα και ενεργά. Η firebase δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την αποτυχία ενημέρωσης του Πελάτη (ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία, ωστόσο, είναι προαιρετική) λόγω μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του, εφόσον η οικονομική εκκρεμότητα παραμένει.

2. Όροι Virtual Machine
2.1. Ορισμός/Γενικά
Με τον όρο Virtual Machine (ή εικονικό μηχάνημα) εννοείται ένας εικονικός, αυτόνομος server ο οποίος έχει δημιουργηθεί/εγκατασταθεί σε έναν Dedicated Server (Hypervisor – HV). Τα VM είναι isolation. Είναι αυτούσια VM με δικό τους λειτουργικό εγκατεστημένο στο δίσκο τους. Κάθε Hypervisor έχει ενισχυμένους πόρους (64 CPU Core, 380GB RAM) και ανήκει σε μια συστοιχία με servers (cloud infrastructure) κατάλληλα ρυθμισμένους να φιλοξενούν VM (virtualization). Τα δεδομένα καταγράφονται σε δίσκους οι οποίοι αποτελούν τμήμα του cloud storage βασισμένο σε δύο τεχνολογίες, CEPH & Gluster, για την καλύτερη δυνατή απόδοση του VM ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Αντίθετα με το Shared Web Hosting, τα VM είναι πλήρως απομονωμένοι servers με το δικό τους τμήμα στο cloud storage, CPU & RAM από τον Hypervisor στον οποίο βρίσκονται. Κανένα VM δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους του Hypervisor γι’αυτό και καθορίζονται συγκεκριμένα όρια για το καθένα ανάλογα με το παρεχόμενο/επιλεγμένο πακέτο.
2.2. Υποχρεώσεις firebase
Για κάθε νέο VM server που παρέχει/παραδίδει στον Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενεργοποιήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες με χρέωση όπως αυτές αναγράφονται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι, η firebase είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τις παρακάτω εργασίες:
Δημιουργία και αρχική εγκατάσταση VM συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα ελέγχου που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη κατά την παραγγελία καθώς και δωρεάν εργαλείων ασφαλείας που μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα και υποστηρίζονται από τον συγκεκριμένο πίνακα ελέγχου. Τα εργαλεία αυτά είναι: ModSecurity, Brute Force Protection, CSF Firewall για πίνακα ελέγχου cPanel και Linux Firewall για πίνακα ελέγχου Virtualmin.
Με την εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου (εφόσον υπάρχει), πραγματοποιείται ενημέρωση των συστημικών πακέτων (yum update) και του ίδιου του πίνακα ελέγχου με όλες τις μέχρι τότε διαθέσιμες ενημερώσεις.
Εφόσον ο Πελάτης έχει προβεί σε παραγγελία χρεώσιμων επιπρόσθετων εργαλείων ασφαλείας τα οποία παρέχονται μέσω του IpHost.Net WebSite πραγματοποιείται η σχετική εγκατάσταση και αρχική παραμετροποίηση του εργαλείου εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον ήδη εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου.
Η firebase δεν αναλαμβάνει οποιουδήποτε είδους αναβάθμιση ή παραμετροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής της ιστοσελίδας ή οι των ιστοσελίδων τις οποίες ο Πελάτης φιλοξενεί στο VM που του παραδόθηκε προκειμένου να λειτουργήσουν κατά τον αναμενόμενο τρόπο. Ευθύνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής στο νέο VM φέρει αποκλειστικά και μόνο ο προγραμματιστής. Ωστόσο, η IpHost μπορεί να προβεί σε παραμετροποιήσεις στις ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες στο νέο VM κατόπιν υπόδειξης του προγραμματιστή ώστε να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει κατ’ εξαίρεση και εκτός των αρμοδιοτήτων της.
Κάθε επιπρόσθετη εργασία που δεν αναφέρεται παραπάνω, αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της firebase και το οποίο προκαταβάλλεται.

2.3. Υποχρεώσεις Πελάτη
Για κάθε VM server που παρέχει/παραδίδει στον Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενεργοποιήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες με χρέωση όπως αυτές αναγράφονται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι, ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για τις παρακάτω εργασίες:
Τακτική αναβάθμιση των web εφαρμογών οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στα websites που φιλοξενούνται στο VM καθώς και τα πρόσθετά τους (add-ons, components, templates) στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις ώστε να καλύπτονται τα κενά ασφαλείας.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του VM για όλα τα δεδομένα (αρχεία, βάσεις δεδομένων, e-mails) των domains που φιλοξενεί και αποθήκευση τους σε τοπική προσωπική του τοποθεσία εκτός VM. Η παρούσα υποχρέωση δεν ισχύει εάν ο Πελάτης έχει ενεργοποιήσει την πρόσθετη χρεώσιμη υπηρεσία του Backup η οποία αναγράφεται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι.
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τελικούς πελάτες που φιλοξενεί στο VM του. Ο Πελάτης δεν μπορεί να έχει καμία απαίτηση από την IpHost για παροχή κάθε είδους υποστήριξη απευθείας στους πελάτες του παρά μόνο στον ίδιο.
Τακτικός έλεγχος ασφάλειας και πρόληψη των κενών ασφαλείας. Οι εργασίες για την ασφάλεια και την κάλυψη κενών ασφαλείας πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
Τακτική αλλαγή των κωδικών εισόδου για τις διάφορες υπηρεσίες (email, ftp, panel εφαρμογής κλπ) ώστε να έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας για αποφυγή υποκλοπής.
Τακτικός έλεγχος του προγραμματιστικού κώδικα των websites που φιλοξενούνται στο VM ώστε να διορθωθούν τυχόν κενά ασφαλείας που υπάρχουν.
Προστασία στις όποιες φόρμες υπάρχουν στα websites που φιλοξενούνται στο VM είτε είναι ενεργές είτε όχι, όπως φόρμες επικοινωνίας, φόρμες παραγγελίας, φόρμες εγγραφής ή εισόδου σε διαχειριστικό πίνακα κτλ.
Τακτικός έλεγχος και εκκαθάριση των προσωπικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο VM και τις υπηρεσίες του για τυχόν ύπαρξη ιών και γενικότερα κακόβουλου λογισμικού (malware) που μπορούν να υποκλέψουν τους κωδικούς και να οδηγήσουν σε κακόβουλη δραστηριότητα.
Συμβουλή των σχετικών εγχειριδίων χρήσης που υπάρχουν στο διαδίκτυο τόσο για τον εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει) όσο και για το λειτουργικό σύστημα του VM ή συμβουλή από την IpHost πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση σε επίπεδο VM. Η firebase ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που οι εργασίες του Πελάτη οδηγήσουν σε μη διαθεσιμότητα του VM και των επιμέρους υπηρεσιών του.
2.4. Περιεχόμενο στο VM
Ο Πελάτης μπορεί να ανεβάσει, να αποθηκεύσει, να δημοσιεύσει και να εμφανίσει πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο στο VM που ενεργοποιεί μέσω της hosting του.  Ο Πελάτης είναι μοναδικός υπεύθυνος για την ύπαρξη και επεξεργασία κάθε περιεχομένου, συναλλαγής και άλλης δραστηριότητας που πραγματοποιείται μέσω των websites του. Με το ανέβασμα περιεχομένου σε VM της firebase και IpHost, ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται οτι:
– Έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα να δημοσιεύσει το εν λόγω περιεχόμενο.
– Οι δημοσιεύσεις και το περιεχόμενο του δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.
– Το περιεχόμενο δεν ασκεί κακόβουλη δραστηριότητα (επιθέσεις, spam κτλ) και δεν αντιβαίνει στους νόμους.

Η firebase δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο της. Επίσης, δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή σφάλμα ή παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η firebase δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.
Για την ομαλή διεξαγωγή της παροχής των υπηρεσιών VM, θα πρέπει το περιεχόμενο των δημοσιευμένων σελίδων να μην είναι αντίθετο με το Νόμο και τα Χρηστά Ήθη καθώς και να μην προκαλεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Hypervisor. Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε website είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου και για το περιεχόμενο της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, δύναται να επιφέρει απενεργοποίηση του VM και διακοπή της συνδρομής χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων τελών.
2.5. Μεταφορά περιεχομένου στο VM
Στις υπηρεσίες VM δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά περιεχομένου από φιλοξενία που βρίσκεται σε διαφορετικό πάροχο. Ωστόσο, η firebase μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή/προγραμματιστή του website ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

2.6. Χρήση και Υπερκατανάλωση Πόρων
Ο Πελάτης μπορεί με την εκάστοτε φιλοξενία του να χρησιμοποιεί το μέγιστο όριο των πόρων (Δίσκου, CPU, RAM) που παρέχονται ανάλογα με το πακέτο VM που έχει επιλέξει. Φιλοξενίες που προσεγγίζουν τα μέγιστα όρια θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταβαίνουν σε αναβάθμιση (μεγαλύτερο πακέτο Virtual Machine, Dedicated Server). Σε περίπτωση που το VM φτάσει τα μέγιστα όρια των παρεχόμενων πόρων σημειώνεται αυτόματη μη διαθεσιμότητα του VM και των υπηρεσιών του και κατ’ επέκταση των websites που φιλοξενεί. Η λειτουργία του VM επανέρχεται με επανεκκίνηση και εφόσον σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέγιστο των ορίων ή με αύξηση των παρεχόμενων πόρων. Εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Advanced Server Management η οποία αναγράφεται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι, η firebase δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για την ανεύρεση λύσης ή της πηγής της υπερκατανάλωσης των πόρων καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του Πελάτη ή/και του διαχειριστή του VM. Ωστόσο, η IpHost μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και σε συνεργασία με τον Πελάτη ή/και τον διαχειριστή ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος κατ’ εξαίρεση και εκτός των αρμοδιοτήτων της. Εναλλακτικά, κάθε σχετική εργασία από την IpHost αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της firebase και το οποίο προκαταβάλλεται.

2.7. Πρόσβαση στο VM
Η firebase γνωστοποιεί στον Πελάτη τις κάτωθι πληροφορίες:
Όνομα χρήστη και κωδικό για δυνατότητα εισόδου του Πελάτη μέσω SSH (για linux OS) ή Remote Desktop (για windows OS). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι είτε στοιχεία του κεντρικού χρήστη root ή administrator του VM είτε κάποιου δευτερεύοντος χρήστη με δυνατότητα σύνδεσης μέσω SSH ή Remote Desktop αντίστοιχα. Για τα linux VM, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενεργοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες Simple Server Management ή Advanced Server Management (αναλύονται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι) τα root στοιχεία εισόδου δεν κοινοποιούνται στον Πελάτη για λόγους ασφαλείας και ορθής παροχής του server management. Πρόσβαση στα στοιχεία του root διατηρεί μόνο η IpHost καθώς η ορθή λειτουργία του VM και η συντήρηση/αναβάθμισή του σε επίπεδο λειτουργικού OS βρίσκεται υπό την ευθύνη και διαχείριση της. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί στην firebse  τη δημιουργία δευτερεύοντος χρήστη SSH. Για τα windows VM, η IpHost κοινοποιεί τα στοιχεία administrator στον Πελάτη καθώς δεν παρέχει υπηρεσίες server management σε windows VM.

Όνομα χρήστη και κωδικό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του (Cpanel, Plesk, Virtualmin), εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει στην firebase άλλη εργασία επιπρόσθετης παραμετροποίησης στο VM, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του website και των e-mails του και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη η firebase να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

2.8. Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)
2.7.1. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται οτι:
i) Η διατήρηση των backups των δεδομένων των domains που φιλοξενεί στο VM αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
ii) Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δεδομένων που διατηρεί στα domains τα οποία φιλοξενεί στο VM του καθώς και να μεριμνεί για την διεξαγωγή backups τα οποία θα διατηρεί αποθηκευμένα σε απομακρυσμένη προσωπική του τοποθεσία και όχι στο VM του.
iii) Με τη συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας VM, δε θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων ενεργειών από πλευράς της firebase, δηλαδή την ανάκτηση του backup των δεδομένων του Πελάτη, εφ’ όσον αυτό είναι διαθέσιμο, και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών από πλευράς VM/φιλοξενίας εμφανιστούν.
Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει backups τα οποία μπορεί, στη συνέχεια, να κατεβάσει και να αποθηκεύσει σε απομακρυσμένη προσωπική του τοποθεσία. Έπειτα από την επιτυχή αποθήκευση, θα πρέπει εντός της τρέχουσας ημέρας να διαγράψει το αρχείο backup από το VM του.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Backup οι υποχρεώσεις i και ii διαφοροποιούνται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται κάτωθι στην Ανάλυση Παροχών επί Πληρωμή (αφορά VM/Dedicated) στην παράγραφο Λοιποί Όροι.
2.7.2. Περιορισμός Ευθύνης
Η firebase ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης φέρει για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από την αδυναμία παροχής αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του Πελάτη.

2.7.3. Περιπτώσεις επαναφοράς
i) Επαναφορά λόγω απώλειας ή παραβίασης περιεχομένου των domains που φιλοξενούνται στο VM (αρχεία, βάσεις δεδομένων, e-mails).
Στις περιπτώσεις απώλειας περιεχομένου λόγω σφάλματος του Πελάτη ή παραβίασης και αλλοίωσης περιεχομένου από τρίτους, η firebase μπορει να αιτηθεί στην iphost να επαναφέρει δεδομένα των λογαριασμών που φιλοξενούνται στο VM, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, από τα διαθέσιμα backups εφόσον αυτά έχουν δημιουργηθεί αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου του VM. Η firebase δεν αναλαμβάνει επαναφορά από χειροκίνητα backups που έχει αποθηκεύσει ο Πελάτης με χειροκίνητες εργασίες. Η πρώτη επαναφορά είναι δωρεάν. Κάθε επόμενη επαναφορά του ίδιου περιεχομένου/domain αποτελεί χρεώσιμη διαδικασία για το κόστος της οποίας ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της IpHost και το οποίο προκαταβάλλεται.

ii) Επαναφορά διεγραμμένου VM λόγω λήξης.
Στην περίπτωση που το VM έχει διαγραφεί πλήρως από την cloud υποδομή της IpHost λόγω ληγμένης συνδρομής, δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς καθώς δεν διατηρούνται backups διεγραμμένων VM. Για το εν λόγω ζήτημα ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά μέσω των αυτόματων προειδοποιήσεων λήξης που λαμβάνει μέσω e-mail από το σύστημα της IpHost ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2.8. Οικονομικοί Όροι
2.8.1. Νέα παραγγελία και ανανέωση
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να προβεί σε online παραγγελία του πακέτου Ready Made eshops που επιθυμεί μέσω του firebase WebSite και του firebase Account επιλέγοντας κάποιο από τα τυποποιημένα πακέτα που προσφέρει η firebase. Το VM δεν ενεργοποιείται μέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως η οικονομική του εκκρεμότητα. Ο Πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα της νέας παραγγελίας του εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εφόσον η παραγγελία δεν εξοφληθεί, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
Για την ανανέωση ήδη υπάρχουσας και ενεργής υπηρεσίας VM, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το ανάλογο κόστος έως την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση εκ μέρους του Πελάτη, το VM μπαίνει σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης (suspend) χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Σε αυτή την κατάσταση, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες τίθενται εκτός λειτουργίας χωρίς, ωστόσο, να πραγματοποιείται τροποποίηση στα δεδομένα που υπάρχουν στους φιλοξενούμενους λογαριασμούς. Κατόπιν της ενέργειας αυτής και εφόσον ο Πελάτης δεν έρθει σε επικοινωνία με την firebase για επανενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 7  ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, το VM διαγράφεται πλήρως από την υποδομή της firebase και χωρίς την διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας.
Οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημά της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση για την απενεργοποίηση και διαγραφή.

2.8.2. Ενημέρωση Πελάτη
Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τις οικονομικές του εκκρεμότητες και για την ημερομηνία λήξης της κάθε υπηρεσίας του πραγματοποιώντας είσοδο οποιαδήποτε στιγμή στο firebase Account με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Επιπρόσθετα, η firebase ενημερώνει για την ύπαξη οικονομικής εκκρεμότητας σχετικής με VM λόγω ενεργοποίησης νέας συνδρομής ή λήξης υπάρχουσας καθώς και για την τακτοποίησή της. Η ενημέρωση πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω:
Μέσω αυτόματων e-mails που αποστέλλονται τακτικά στη διεύθυνση e-mail που είναι δηλωμένη στο firebase Account υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη στο οποίο εντοπίζεται η οικονομική εκκρεμότητα. Τα χρονικά διαστήματα της αυτόματης ενημέρωσης είναι:
Για νέες συνδρομές VM:
1 ημερολογιακή ημέρα μετά την ημέρα παραγγελίας
7 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραγγελίας
Για λήξεις συνδρομών VM:
30 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
15 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
7 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
3 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
1 ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης
7 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τα δεδομένα του λογαριασμού του ώστε να είναι έγκυρα και ενεργά. Η IpHost δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την αποτυχία ενημέρωσης του Πελάτη (ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία, ωστόσο, είναι προαιρετική) λόγω μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του, εφόσον η οικονομική εκκρεμότητα παραμένει.

 

3. Λοιποί Όροι
3.1. Οικονομικοί Όροι (αφορά όλες τις υπηρεσίες)
3.1.1. Τρόποι πληρωμής & Χρόνοι Ενημέρωσης Λογαριασμού
Η firebase παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα εξόφλησης των οικονομικών του εκκρεμοτήτων με τους παρακάτω τρόπους:
i) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η firebase διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς σε Πειραιώς & Alpha bank, για κατάθεση είτε στο ταμείο του αντίστοιχου υποκαταστήματος είτε μέσω web banking και λογαριασμό σε Alpha Bank & Piraeus bank για κατάθεση web banking. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση της κατάθεσης σε κάθε περίπτωση απαιτεί η χρήση του domain name του ή του δηλωμένου ονόματος στο  Account και, επιπλέον, κοινοποιείται στον Πελάτη μέσω των αυτόματων e-mails του συστήματος και ο οποίος πρέπει να δηλωθεί ως αιτιολογία. Απουσία αιτιολογίας σημαίνει αδυναμία ταυτοποίησης της κατάθεσης και, κατ’ επέκταση, μη εξόφληση της οικονομικής εκκρεμότητας με οτι περαιτέρω επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται. Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό διέπεται από τους παρακάτω επιπλέον όρους:
Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω web banking μίας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων  τραπεζών μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση μεταφορά στην ίδια τράπεζα (από Alpha Bank σε Alpha Bank  ή από Πειραιώς σε Πειραιώς).
Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικού εμβάσματος με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο (πχ από Εθνική σε Alpha Bank) οι τυχόν τραπεζικές προμήθειες
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη (Επιλογή εξόδων OUR).
Τραπεζικές πληρωμές είτε μέσω web banking, είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών που πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες έως τις 14:30 ενημερώνονται την ίδια ημέρα. Τραπεζικές πληρωμές είτε μέσω web banking, είτε σε υποκαταστήματα τραπεζών που πραγματοποιούνται μετά τις 14:30, αργίες, Σαββατοκύριακο ενημερώνονται την επόμενη εργάσιμη.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικών εμβασμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λοιπές χώρες η κατάθεσή σας θα πρέπει να είναι προσαυξημένη κατά 3,50 Euro λόγω εξόδων εμβάσματος.
ii) Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας μέσω Paypal
Η firebase διαθέτει ασφαλές σύστημα χρέωσης πιστωτικών καρτών μέσω του paypal.com  μέσω του paypal.com ο Πελάτης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.
iii) Πληρωμή με Μετρητά
Ο Πελάτης μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία της  firebase και να καταβάλει μέσω μετρητών το ποσό που επιθυμεί. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών, ο λογαριασμός του Πελάτη ενημερώνεται αυτόματα με το δηλωμένο ποσό.
iv) Πληρωμή μέσω Paypal
H firebase παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να καταβάλει το επιθυμητό ποσό μέσω Paypal.

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο ο Πελάτης δεν δηλώσει (σωστή) αιτιολογία, οφείλει να ενημερώσει την firebase για την κατάθεσή του μέσω e-mail, τηλεφώνου και για την υπηρεσία την οποία εξοφλεί. Σε περίπτωση κατά την οποία η IpHost δεν δύναται να ταυτοποιήσει την κατάθεση (πχ λόγω εσφαλμένης αιτιολογίας, πληρη απουσία αιτιολογίας) , δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από την διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.
4.1.3. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει εγκαίρως και εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις ειδοποιήσεις του συστήματος ακολουθώντας έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους το ποσό που απαιτείται για την εξόφληση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων. Επιπρόσθετα, με την ενημέρωση του λογαριασμού του υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες κινήσεις (ανανέωση, παραγγελία κτλ) μέσω του  firebase.gr Account, εφόσον αυτές δεν πραγματοποιούνται αυτόματα. Εναλλακτικά, θα πρέπει να ενημερώσει την firebase μέσω e-mail ή τηλεφώνου για την κίνηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η firebase.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του Πελάτη λόγω μη έγκυρης καταβολής του αντίστοιχου ποσού ή λόγω μη ολοκλήρωσης της κίνησης στην οποία αντιστοιχεί, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί από τον Πελάτη.

3.1.4. Έκδοση παραστατικού κατάθεσης
Τα αντίστοιχα παραστατικά εκδίδονται κατόπιν της καταβολής του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας και αποστέλλονται από την firebase.gr στον πελάτη στο δηλωμένο e-mail επικοινωνίας. Το αυτοματοποιημένο σύστημα της firebase.gr αποστέλλει e-mail για την ενημέρωση του λογαριασμού με το κατατεθειμένο ποσό και ζητά επιβεβαίωση των στοιχείων τιμολόγησης. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την firebase.gr για το είδος του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που επιθυμεί να λάβει για την εκάστοτε κατάθεση του καθώς και για τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί. Σε περίπτωση τιμολογίου, απαιτούνται οι εξής πληροφορίες: Πλήρης επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ και Επάγγελμα. Οι αποδείξεις και τα τιμολόγια αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση e-mail που είναι δηλωμένη στο firebase.gr Account υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη αλλά μπορεί, επίσης, να αποσταλεί σε κάποια δευτερεύουσα διεύθυνση εάν ο Πελάτης ενημερώσει την firebase.gr

3.1.5. Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής
Οι χρεώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της firebase.gr γίνονται βάσει του τιμοκαταλόγου για τον οποίο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής.

3.1.6. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
Για κάθε υπηρεσία φιλοξενίας που ο Πελάτης ενεργοποιεί μέσω του firebase.gr η firebase παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από την αντίστοιχη υπηρεσία που ενεργοποίησε. Η εγγύηση ισχύει για 14  ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της συνδρομής, δηλαδή από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία, και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες φιλοξενίας. Η επιστροφή περιλαμβάνει το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην υπηρεσία φιλοξενίας. Οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει καταβληθεί μαζί με το κόστος φιλοξενίας και αφορά διαφορετική υπηρεσία, δεν επιστρέφεται.
Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία και εφόσον η επιλεγμένη συνδρομή είναι διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μήνα. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, δηλαδή από την 15 η ημέρα από την παραγγελία, η εγγύηση δεν ισχύει και η επιστροφή ποσού δεν εφαρμόζεται.
Για τις Μηνιαίες συνδρομές δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

3.2. Αυτόματη Ανανέωση (αφορά μόνο υπηρεσίες VM και Dedicated)

Δεν παρέχετε αυτόματη ανανέωση εκτός και αν ο πελάτης ρυθμίσει τον τραπεζικό του λογαριασμό με πάγια εντολή ή το paypal account του για συνεχόμενες πληρωμές.

Αν πραγματοποιηθεί αυτόματη πληρωμή για μηνιαία συνδρομή δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ποσού εφόσον και η ανανεωμένη μηνιαία υπηρεσία ενεργοποιηθεί.

3.3. Ανάλυση Παροχών επί Επιπλέον Πληρωμής
Η firebase μπορεί να παρέχει ένα σύνολο επιπλέον υπηρεσιών υποστήριξη έναντι καταβολής του ανάλογου αντιτίμου όπως αυτό θα συμφωνηθεί με το πελάτη κατά περίπτωση . Οι αρμοδιότητες της firebase.gr  και του Πελάτη αναγράφονται παρακάτω για την κάθε υπηρεσία. Κάθε εργασία εκτός των παρακάτω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων αποτελεί υπηρεσία επιπρόσθετου κόστους για το οποίο ο Πελάτης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της firebase.gr και το οποίο προκαταβάλλεται.

3.3.1. Backup
Η υπηρεσία Backup περιλαμβάνει την παροχή εξωτερικού χώρου δίσκου και τον προγραμματισμό πλάνου του backup στον server ώστε να αποθηκεύονται εκεί τα αντίγραφα ασφαλείας μέσω ftp. Ο προγραμματισμός του backup πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον Πελάτη και περιλαμβάνει τα δεδομένα που ο Πελάτης υποδεικνύει στην firebase.gr  Το Backup ενεργοποιείται αυτόματα μέσω του παρεχόμενου πίνακα ελέγχου του server, εφόσον υπάρχει. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης backup κατόπιν συνεννόησης και με χειροκίνητο τρόπο που επιφέρει επιπρόσθετη χρέωση για την οποία ο Πελάτης ενημερώνεται από το Τμήμα Πωλήσεων της firebase.gr  Ό έλεγχος και η ορθή λειτουργία του αποτελεί αρμοδιότητα του Πελάτη ο οποίος πρέπει να ενημερώσει το τεχνικό τμήμα σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος. Για τον λόγο αυτό, το backup ρυθμίζεται από την firebase.gr  ώστε να αποστέλλει τις σχετικές ειδοποιήσεις στο e-mail που θα υποδείξει ο Πελάτης. Όταν η υπηρεσία Backup συνδυάζεται με την υπηρεσία επιπλέον και χρεώσιμη Advanced Server Management, ο έλεγχος και η ορθή λειτουργία αποτελούν αρμοδιότητα του τεχνικού τμήματος της firebase.gr   Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την firebase.gr εάν υπάρχουν δεδομένα σε τοποθεσίες εκτός διαχείρισης του πίνακα ελέγχου (αυτόματο backup) ή του χειροκίνητου backup όπως αρχικά ορίστηκε. Η firebase.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια δεδομένων του Πελάτη τα οποία βρίσκονται σε άγνωστες προς την firebase.gr τοποθεσίες και εκτός του αυτόματου πίνακα ελέγχου του server (πχ, δεδομένα από χειροκίνητη εγκατάσταση από πλευράς του Πελάτη και χωρίς ενημέρωση της firebase.gr ).

3.3.2. Monitoring
Η υπηρεσία Monitoring περιλαμβάνει καταχώρηση του server σε σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των διαφόρων λειτουργιών του. Υπάρχουν διαθέσιμα γραφήματα που καταγράφουν την κατανάλωση των πόρων (CPU, RAM, Disk κτλ) ενώ αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος μη διαθεσιμότητας τόσο του server όσο και των επιμέρους υπηρεσιών του (web server, cpu, ram κτλ). Όταν η υπηρεσία Monitoring παρέχεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με την υπηρεσία Simple Server Management, η παρακολούθηση και οι ειδοποιήσεις διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από τον Πελάτη και όχι από το τεχνικό τμήμα της firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει το τεχνικό τμήμα σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος. Όταν η υπηρεσία Monitoring συνδυάζεται με την υπηρεσία Advanced Server Management, η παρακολούθηση και οι ειδοποιήσεις διαχειρίζονται τόσο από τον Πελάτη όσο και από το τεχνικό τμήμα της firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost.  Στην περίπτωση αυτή, το τεχνικό τμήμα της IpHost παρεμβαίνει για την επίλυση του προβλήματος.

3.3.3. Simple Server Management
Πρόκειται για υπηρεσία βασικής διαχείρισης server και αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας. Αναλυτικότερα, το Simple Server Management περιλαμβάνει:
Updates του λειτουργικού, των συστημικών πακέτων και του πίνακα ελέγχου εφόσον υποστηρίζεται από την firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost. (cpanel, virtualmin, plesk) καθώς και των επιμέρους components (php, mysql, κτλ) που παρέχονται με αυτόματο τρόπο.
Εγκατάσταση νέων plugins/modules στον πίνακα ελέγχου, εφόσον μπορεί να υλοποιηθεί αυτόματα.
Ενέργειες επαναφοράς της λειτουργίας του server ή των υπηρεσιών του (http, ftp κτλ) όταν σημειωθεί μη διαθεσιμότητα.
Αποστολή οδηγιών/συμβουλών για κοινά/γνωστά προβλήματα που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του server (πχ ρυθμίσεις στο hosting, στον τρόπο σύνδεσης με το email ή την βάση δεδομένων κτλ).

Εξυπηρέτηση των τεχνικών αιτημάτων με υψηλότερη προτεραιότητα από τους πελάτες που δεν έχουν ενεργή την υπηρεσία Simple Server Management.
3.3.4. Advanced Server Management
Πρόκειται για υπηρεσία προηγμένης διαχείρισης του server και αντιμετώπισης προβλημάτων. Αναλυτικότερα, το Advanced Server Management περιλαμβάνει:
Όλες τις παροχές του Simple Server Management που αναφέρονται ανωτέρω.
Πρώτη προτεραιότητα υποστήριξης
Η firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost. εξυπηρετεί τα τεχνικά αιτήματα του Πελάτη στην υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα συγκριτικά με τους υπόλοιπους πελάτες.
Σχεδιασμός υπηρεσίας
Η firebase.gr  παρέχει έναν σύνολο υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού της λύσης server σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί από πλευράς του Πελάτη:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Παροχή υπηρεσιών Pre-Sales για τον Πελάτη και τους τελικούς πελάτες του.
Σχεδιασμός Λύσης: Πραγματοποιείται μελέτη των αναγκών του Πελάτη ώστε να σχεδιαστεί η πρόταση για τη λύση που τον εξυπηρετεί.
Σχεδιασμός ασφαλείας: Πραγματοποιείται σχεδιασμός για το επίπεδο ασφαλείας που χρειάζεται ο Πελάτης, προτείνεται η καταλληλότερη λύση και παρέχονται συμβουλές για να επιλεγεί το πιο κατάλληλο.
Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης downtime: Πραγματοποιείται σχεδιασμός σε συνεργασία με τον Πελάτη για τον τρόπο και το χρόνο της μεταφοράς του server ή της εφαρμογής του ώστε να ελαχιστοποιηθεί το downtime.
Μεταφορά από διαφορετικό πάροχο.
Η firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost. παρέχει έναν σύνολο υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια του ελέγχου των προϋποθέσεων μεταφοράς στην υποδομή της:

Έλεγχος Συμβατότητας Λειτουργικού Συστήματος: Πραγματοποιείται έλεγχος της συμβατότητας του λειτουργικού συστήματος που έχει προταθεί ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα οι υπηρεσίες του Πελάτη.
Έλεγχος Συμβατότητας Control Panel: Πραγματοποιείται έλεγχος της συμβατότητας του πίνακα ελέγχου (control panel) που έχει προταθεί ώστε να μεταφερθούν όλες οι ρυθμίσεις του Πελάτη από τον προηγούμενο.
Μεταφορά αρχείων: Πραγματοποιείται αντιγραφή των αρχείων και της βάσης δεδομένων από τον προηγούμενο πάροχο φιλοξενίας στον νέο server.
Έλεγχος συμβατότητας λύσης: Πραγματοποιείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι συμβατή η νέα λύση πριν προχωρήσει η δημοσίευση της (go live).
Βελτιστοποίηση του συστήματος: Πραγματοποιείται βελτιστοποίηση στις παραμέτρους του λειτουργικού συστήματος και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη.
Συντήρηση
Οι εργασίες Συντήρησης περιλαμβάνουν:

Τακτικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος: Τακτική αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος ώστε να είναι πάντα γρήγορο και ασφαλές.
Τακτικές αναβαθμίσεις Control Panel: Τακτική αναβάθμιση του πίνακα ελέγχου ώστε να είναι πάντα γρήγορο και ασφαλές. Επιπλέον, πραγματοποιείται τακτική αναβάθμιση στα επιμέρους components (php, mysql κτλ) που προσφέρει.
Ασφάλεια
Οι εργασίες στα πλαίσια της Ασφάλειας περιλαμβάνουν:

Έλεγχος για rootkits, malware, virus, spams κτλ.: Έλεγχος για ηλεκτρονικές απειλές όπως rootkits, malware, virus. Αντιμετώπιση server spam (εντοπισμός spammer, εκκαθάριση ουράς, αλλαγή κωδικών όπου είναι απαραίτητο, αιτήματα delist ip από blacklists).
Managed Security monitoring: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα η firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost ενεργεί χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβηση του Πελάτη. Βασική προϋπόθεση για την ταχύτερη ενημέρωση του τεχνικού τμήματος της firebase.gr σε συνεργασία με την IpHost  είναι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Monitoring.
Εγκατάσταση Security Patches στο λειτουργικό σύστημα και στο Control Panel: Εγκατάσταση όλων των urgent security patches εκτός των όσων εγκαθίστανται κατά την τακτική συντήρηση.
Εξελιγμένες παροχές υποστήριξης
Εγκατάσταση νέων plugins/modules στον πίνακα ελέγχου, ανεξάρτητα από το εάν αποτελεί αυτόματη ή χειροκίνητη διαδικασία αρκεί να υποστηρίζεται από τον πίνακα ελέγχου.
Εάν σημειωθεί μη διαθεσιμότητα του server γενικά ή των επιμέρους υπηρεσιών του (http, ftp κτλ), εκτός από τις ενέργειες επαναφοράς, πραγματοποιείται περαιτέρω έλεγχος για ανεύρεση της πηγής του προβλήματος.
Ενέργειες επίλυσης προβλημάτων ή δυσλειτουργιών σε επίπεδο server ή/και hosting.
Έλεγχος/Αντιμετώπιση των warnings/alerts που αποστέλλει ο server.
Παραμετροποίηση σε επίπεδο server ή/και hosting για λειτουργίες που χρειάζεται ο Πελάτης, εφόσον υποστηρίζονται από την εγκατάσταση του server και τον πίνακα ελέγχου (εφόσον υπάρχει).
Αποστολή συμβουλών και προτάσεων για site optimization σε περίπτωση που κάποιο site προκαλεί γενικό πρόβλημα στον server.

3.3.5. Επιδιόρθωση προβλημάτων εσφαλμένου χειρισμού
Η firebase.gr  ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από λάθος χειρισμό του Πελάτη ή τρίτου (συνεργάτη του) ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες Simple Server Management ή/και Advanced Server Management. Τεχνικά αιτήματα υποστήριξης προς την firebase τα οποία περιλαμβάνουν επιδιόρθωση σφαλμάτων του Πελάτη ή συνεργάτη του επιφέρουν χρέωση για την οποία ο Πελάτης ενημερώνεται εκ των προτέρων από το Τμήμα Πωλήσεων της firebase και η οποία προκαταβάλλεται.
Εναλλακτικά, η firebase μπορεί να αποστείλει οδηγίες επίλυσης του προβλήματος προκειμένου να τις ακολουθήσει ο Πελάτης ή ο συνεργάτης του. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους χειρισμοί ενδέχεται να επιφέρουν αφαίρεση της υπηρεσίας Simple Server Management ή/και Advanced Server Management, εάν έχουν ενεργοποιηθεί, καθώς ο server θα επέλθει σε προβληματική κατάσταση ή θα περιλαμβάνει στοιχεία που η firebase δεν υποστηρίζει.

Αποδοχή Όρων Χρήσης Υπηρεσιών (αφορά όλες τις υπηρεσίες)
Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της firebase
Η πραγματοποίηση παραγγελίας για κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχει η firebase σημαίνει κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω αναφερόμενων όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Εάν κάποιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους παρακαλείται να μην προχωρήσει σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την firebase

Η firebase ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του Πελάτη με τους όρους χρήσης.